На спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології проходять підготовку фахівці з інформаційних технологій, фахівці з розробки та тестування програмного забезпечення

 

1. Загальна характеристика спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

2. Підготовка бакалаврів спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

3. Підготовка магістрів спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

4. Тримаємо руку на пульсі в сферах IT-технологій та програмування

5. Дипломна робота – для кваліфікації та успішного працевлаштування

 

1. Загальна характеристика спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

 

Стрімкий розвиток IT-індустрії призводить до потреби у висококваліфікованих спеціалістах, які володіють новітніми технологіями розробки програмного забезпечення (ПЗ). Потрібні не просто кодери, а професійні розробники ПЗ, які здатні проектувати стійкі та надійні інформаційні системи і керувати програмними проектами.

Фахівці з інформаційних технологій (випускники спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології») володіють різними мовами програмування та технологіями розробки програмного забезпечення, необхідними знаннями для проектування локальних мереж та їх програмного наповнення, проектування інформаційних систем, баз даних та систем керування.

 

Інформаційне забезпечення спеціальності:

Спеціальність забезпечена мультимедійними аудиторіями для читання лекцій, сучасними комп’ютерними класами з необхідним програмним забезпеченням; функціонує сервер з навчальними матеріалами. Значна частина навчально-методичних матеріалів розташована в системі дистанційної освіти Moodle-ЦДПУ, освітньому середовищі «Вікі ЦДПУ» на базі MediaWiki та університетському репозитарії.

 

Переваги навчання в ЦДПУ ім. В. Винниченка

Близько 75% навчальних дисциплін (нормативна частина) є однаковою на спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» у всіх ВНЗ України. Це означає, що вступивши до нашого ВНЗ на цю спеціальність, абітурієнт отримує практично такий самий рівень підготовки, як і у вишах Києва, Харкова, Львова.

 

Працевлаштування:

Завдяки високому рівню теоретичної та практичної підготовки випускники спеціальності успішно працевлаштовуються у відділах інформатизації підприємств будь-якого рівня та форми власності; у провідних фірмах, що спеціалізуються на розробці програмного забезпечення та web-додатків; у проектних та дослідницьких організаціях; в сервісних центрах, комерційних фірмах, вищих навчальних закладах.

foto1

 

2. Підготовка бакалаврів спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

 

У Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка акредитована діяльність за освітньою послугою у галузі знань 12 Інформаційні технології Спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (ліцензований обсяг – 30 осіб), кваліфікації 3121  Фахівець з інформаційних технологій.

Навчання на даній спеціальності передбачає поглиблену підготовку в області математичних дисциплін, яка дозволяє студентам опанувати криптографію, теорію алгоритмів, математичне моделювання, методи оптимізації та дослідження операцій та ін.

Вивчення блоку дисциплін практичної та професійної підготовки (зазначимо, що більшість фундаментальних дисциплін відноситься до технологій програмування) забезпечує випускників спеціальності необхідними знаннями для вирішення, наприклад, таких задач:

 • Створення ПЗ з використанням мов різного рівня (Assembler, C/C++, SQL, PHP, Java, Java Script);
 • Проектування ПЗ на основі сучасних технологій (ООП, UP, RDD, TDD) та засобів (UML, Argo UML, Visual Paradigm та ін.);
 • розробка інтернет-додатків з використанням Java, JavaScript, HTML5 та інших сучасних технологій;
 • розробка додатків для мобільних пристроїв (Android Studio) .

 

Перелік навчальних дисциплін, які вивчаються на кваліфікаційному рівні «бакалавр» (термін навчання 3 роки 10 місяців):

Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

 • математичний аналіз
 • алгебра та аналітична геометрія
 • дискретна математика
 • теорія алгоритмів та математична логіка
 • теорія систем та математичне моделювання

Цикл фундаментальної, професійної і практичної підготовки:

 • програмування
 • системне програмування та операційні системи
 • бази даних та інформаційні системи
 • інформаційні мережі
 • архітектура обчислювальних систем
 • алгоритми та структури даних
 • теорія програмування
 • диференціальні  рівняння
 • теорія ймовірностей і математична статистика
 • методи оптимізації та дослідження операцій
 • системний аналіз та теорія прийняття рішень
 • організація та обробка електронної інформації
 • інтелектуальні інформаційні системи
 • розподілені інформаційно-аналітичні системи
 • програмування та підтримка веб-застосувань
 • захист інформації
 • проектування програмних систем
 • платформи корпоративних інформаційних систем
 • методика викладання інформатики  
 • практикум з налаштування комп'ютера
 • практикум з адміністрування мереж

 

Спеціалізації

Програмування та адміністрування

 • теорія компіляції
 • програмування крос-платформених додатків засобами Java
 • інтелектуальний аналіз даних (Data Mining)
 • адміністрування мереж
 • розробка клієнт-серверних додатків засобами javascript

Інформаційні технології в економіці та менеджменті

 • економетрія
 • бухгалтерський фінансовий облік
 • економіка та менеджмент підприємства
 • інформаційні технології в економіці та менеджменті

 

3. Підготовка магістрів спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

 

Перелік навчальних дисциплін, які вивчаються на кваліфікаційному рівні «магістр» (термін навчання 1 рік 10 місяців):

Цикл фундаментальної, професійної і практичної підготовки:

 • Сучасні проблеми прикладної математики
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Формальні методи специфікації програм
 • Методи верифікації та оптимізації програм
 • Моделювання складних систем
 • Сучасні інформаційні мережі
 • Практикум з розробки інформаційних систем

 

Спеціалізації

Програмування та адміністрування

 • Мова SGML
 • Проектування і створення корпоративних інформаційних систем    
 • Системи штучного інтелекту    
 • Сучасні операційні системи

Інформаційні технології в економіці та менеджменті

 •   Інформаційні технології у підприємницькій діяльності
 • Автоматизація банківської та страхової діяльності
 • Автоматизація управління підприємством

 

4. Тримаємо руку на пульсі в сферах IT-технологій та програмування

 

На фізико-математичному факультеті за ініціативи старшого викладача кафедри інформатики Віталія Володимировича Котяка проводиться семінар "Сучасні інформаційні технології", на якому виступають представники ІТ-індустрії як нашого міста, так і України. У програмі виступів – всі сфери інформаційних технологій. На сайті факультету відведена спеціальна сторінка семінару.

Семінар відкритий для участі фахівців з інформаційних технологій та програмування, а також слухачів – у першу чергу студентів фізико-математичного та інших факультетів університету, які бажають поглибити свої знання або ж, і взагалі, круто змінити на краще свою майбутню кар’єру. До участі в семінарі запрошуються також школярі міста та області – завдяки спілкуванню з професіоналами, реально працюючими в ІТ-області, є завжди можливість вдало спланувати власну успішну майбутню кар’єру, оптимально обравши для навчання спеціальність.

 

Участь в IT-заходах нашого міста

Студенти спеціальності беруть активну в IT-заходах, які відбуваються в місті Кропивницький, зокрема:

-                     у щорічному фестивалі «Vesna-Soft», присвяченому IT і програмуванню;

foto2

foto3

-                     ІТ-конференція KirovogradJS;

foto4

foto5

-                     ІТ- і Еко-фестиваль в Кіровоградській льотній академії Національного авіаційного університету.

 

5. Дипломна робота – для кваліфікації та успішного працевлаштування

 

Теми магістерських та дипломних робіт випускників спеціальності обираються студентами разом з науковими керівниками з урахуванням нинішнього та майбутнього працевлаштування випускника. Оскільки фахівці з інформаційних технологій орієнтовані на розробку програмного забезпечення, тематика більшості курсових та дипломних робіт пов’язана саме з розробкою сучасних програмних засобів:

—     Бібліотека функцій для роботи з бінарними розв’язувальними діаграмами

—     Інтеграція он-лайн сервісів для спільної роботи над веб-проектами у MediaWiki та TinyMCE

—     Розробка сайту та репозиторію наукової бібліотеки університету

—     Розробка графічного редактору SAAS

—     Розробка комп’ютерної гри “Free World2” Unity 3d

—     Створення зображень на Canvas засобами JavaScript

—     Розробка засобами Qt додатку для моніторингу і керування процесами та потоками в ОС Linux

—     Програмна реалізація процедури послідовного аналізу варіантів для задачі ранжування

—     Модифікація підсистеми перевірки відкритих питань в системі тестування TCExam

—     Адаптування бази даних інформаційної системи управління навчальним навантаженням університету

—     Розробка програмного засобу для генерації та зчитування штрих-кодів

—     Розробка людино-машинного інтерфейсу засобами комп’ютерного зору

—     Розробка веб-сайту для задачі прогнозування на основі онлайн голосування

—     Обробка графічних зображень засобами PHP

—     Оцінка продуктивності JavaScript-бібліотек для роботи з Canvas

—     Розробка програмного забезпечення для управління пультом пожежного спостерігання

—     Створення системи електронного WEB-ключа

—     Формальні методи розробки програм (на прикладі B-метода Абріаля)

—     Розробка Android-додатку для підключення до університетського RSS - каналу

—     Розробка системи моніторингу процесу навчання студента

—     Візуалізація роботи формальних моделей алгоритму

—     Розробка сервісу для проведення вебінарів та веб-конференцій

—     Розробка автоматизованої системи ведення оперативних заявок рівня району електромереж з використанням методу ПАВ

 

Вступникам

СЕРТИФІКАТИ ЗНО, які потрібно мати для вступу на спеціальність:

 • Математика (базовий рівень)
 • Українська мова
 • на вибір (Англійська мова, Фізика, Географія)