student fmf sm

Правила прийому до Центральноукраїнського державного педагогічного  університету
імені Володимира Винниченка у 2016 році
(витяг для вступників до фізико-математичного факультету)

Затверджено ученою радою університету

(протокол № 5 від 30 листопада 2015 року)

 

Провадження освітньої діяльності в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (далі: ЦДПУ ім. В. Винниченка, університет) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636808 від 19.06.2015 року, термін дії ліцензії – 01.07.2016 р. – 01.07.2025 р.

Правила прийому розроблені приймальною комісією Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за  №  1351/27796, і затверджені вченою радою університету (протокол № 5 від 30 листопада 2015 року).

 

І. Загальні положення

 

1. У Правилах прийому до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка терміни вживаються у таких значеннях…

2. Фінансування підготовки фахівців у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка здійснюється:

 • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним замовленням, за кошти державного бюджету);
 • за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року № 916;
 • за ваучерами;
 • за кошти фізичних та юридичних осіб.

3. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту на конкурсній основі у ЦДПУ ім. В. Винниченка, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти державного бюджету, можуть здобувати ступінь магістра за кошти фізичних, юридичних осіб.

Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту за тим самим ступенем освіти, за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

4. Іноземці (за наявності ліцензії та навчання) та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Усі особи, які здобувають вищу освіту у в університеті, мають рівні права та обов’язки.

5. Прийом до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється на конкурсній основі незалежно від форми власності університету та джерел фінансування навчання.

6. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки).

7. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Умови поселення вступників та студентів до гуртожитку визначаються відповідним положенням.

 

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

 

1. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка оголошує прийом для здобуття вищої освіти за ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії та освітньо–кваліфікаційним рівнем спеціаліста за спеціальностями та формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу

(див. додаток 1).

2. На навчання для здобуття ступеня бакалавра  приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників та/або згідно з Переліком спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085, окрім випадків передбачених у розділах VI, VII цих Правил.

(див. додаток 5)

3. На навчання для здобуття ступеня бакалавра університет приймає на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) або на перший курс (зі скороченим строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

(див. додаток 3).

Особа може вступити до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста. Строки прийому заяв та документів для такої категорії осіб зазначено у розділі ІІІ п. 2 цих Правил прийому. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

4. Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за результатами фахових вступних випробувань. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Особа може вступити до університету для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра. Строки прийому заяв та документів для такої категорії осіб зазначено у розділі ІІІ п. 3 цих Правил прийому. Фінансування навчання за державні кошти здійснюється в межах нормативного терміну навчання.

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до університету приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Додаток 8.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами ІІІ-ІV та пункту 1 Розділу XIII цих Правил.

5. Університет має право приймати на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до цих Правил прийому.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка приймає на навчання осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра: виконують у повному обсязі навчальний план та успішно здають фахове вступне випробування (див. таблицю 1) для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на другий курс в цьому навчальному закладі за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Правил прийому до університету. Строки прийому заяв та документів для такої категорії осіб зазначено у розділі ІІІ п. 2 цих Правил прийому. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Таблиця 1

Напрям підготовки Фахове вступне випробування
  6.040201 Математика* Математика
  6.040302 Інформатика Програмування та вища математика
  6.040205 Статистика Вища математика та інформатика
  6.010103 Технологічна освіта Основи технології
  6.010103 Технологічна освіта (на основі ОКР молодшого спеціаліста) Основи технології
  6.040203 Фізика* Фізика

 

ІІІ. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

1. Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):

 • понеділок – п’ятниця з 8.00 год. до 17.00 год.;
 • обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.;
 • субота з 9.00 год. до 14.00 год.;
 • неділя – вихідний.

2. Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра проводиться в такі строки:

Таблиця 2

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року 11 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчі конкурси та/або фізичні здібності

20 липня 2016 року

(о 18.00 годині)

20 липня 2016 року

(о 18.00 годині)

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати співбесіди та вступні іспити

20 липня 2016 року

(о 18.00 годині)

20 липня 2016 року

(о 18.00 годині)

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних іспитів і не проходять творчі конкурси та/або фізичні здібності

27 липня 2016 року

(о 18.00 годині)

27 липня 2016 року

(о 18.00 годині)

Строки проведення університетом творчих конкурсів та/або фізичні здібності

21 липня – 27 липня

2016 року

21 липня – 27 липня

2016 року

Строки проведення університетом вступних іспитів (співбесід)

21 липня – 27 липня

2016 року

21 липня – 27 липня

2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників до зарахування на місця державного замовлення

01 серпня 2016 року

(не пізніше 12.00 години)

01 серпня 2016 року

(не пізніше 12.00 години)

Виконання вимог для вступників, які отримали рекомендації до зарахування на місця державного замовлення

до 05 серпня 2016 року

(не пізніше 18.00 години)

до 05 серпня 2016 року

(не пізніше 18.00 години)

Виконання вимог для вступників, які отримали рекомендації до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб до 10 серпня 2016 року до 10 серпня 2016 року
Термін зарахування вступників за державним замовленням

06 серпня 2016 року

(до 12.00 години)

06 серпня 2016 року

(до 12.00 години)

Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідної спеціальності)

не пізніше

12 серпня 2016 року

не пізніше

12 серпня 2016 року

3. Прийом заяв і документів, проведення фахових вступних випробувань, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників які вступають до університету на денну та заочну форми навчання для здобуття  ступеня магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться в такі строки:

Таблиця 3

Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів 22 липня 2016 року
Строки проведення університетом фахових вступних  випробувань 25 липня – 05 серпня 2016 року
Строки оголошення результатів фахових вступних випробувань 06 серпня 2016 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 08 серпня 2016 року
Термін зарахування вступників за державним замовленням 10 серпня 2016 року
Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідної спеціальності) 12 серпня 2016 року

4. Строки прийому заяв і документів для здобуття вищої освіти на основі раніше здобутої вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за іншою спеціальністю за кошти фізичних та юридичних осіб:

 

Таблиця 4

Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів 28 липня 2016 року
Строки проведення університетом фахових вступних  випробувань (співбесід) 29 липня – 02 серпня 2016 року;
Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб 10 серпня 2016 року

 

ІV. Порядок прийому заяв та документів для участі в конкурсному відборі до Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

 

1. Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, творчих конкурсів та фізичних здібностей на основі повної загальної середньої освіти (розділ V цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ VI цих Правил) та зарахування поза конкурсом (розділ VIII цих Правил), подають заяви тільки в електронній формі. Вони можуть подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей (спеціалізацій), на яких передбачено прийом за кошти державного бюджету. Подання заяв в електронній формі на спеціальності (спеціалізації), на яких не передбачається прийому за кошти державного бюджету, не обмежується.

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі. Вони можуть подавати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей.

2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії університету. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано університетом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) до університету.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

3. У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки), мову тощо та форму навчання.

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету для здобуття ступеня бакалавра вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Заяви, подані на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) до КДПУ ім. В. Винниченка за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ VI цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділ VIII цих Правил) (за наявності).

5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ VI цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділ VIII цих Правил) (за наявності).
 • 4 (чотири) кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • медичну довідку за формою 086-о, яка подається після отримання рекомендації до зарахування.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків, установлених у розділі ІІІ цих Правил, для прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

6. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році, окрім випадків передбачених у розділах VI, VII цих Правил.

7. Мінімальне значення кількості балів сертифіката із загальноосвітніх предметів (результатів вступних екзаменів, творчих конкурсів), з яким вступник допускається до участі у конкурсі становить 100 балів.

8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету або в установленому законодавством порядку. Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

9. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією університету згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до університету, затвердженим наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085.

10. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до університету протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошенню рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті університету.

12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ VI цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділ VIII цих Правил), першочергового зарахування (розділ IX цих Правил) фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

13. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється університетом до початку другого семестру першого року навчання його власника.

14. Приймальна комісія ЦДПУ ім. В. Винниченка перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів.

 

V. Організація і проведення конкурсу, проведення вступних іспитів, фахових випробувань, творчих конкурсів та фізичних здібностей

 

1. Для конкурсного відбору осіб, які для здобуття ступеня бакалавра, на основі повної загальної середньої освіти вступають до КДПУ ім. В. Винниченка, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, творчих конкурсів та фізичних здібностей) з трьох предметів, один з цих предметів може встановлюватись на вибір вступника з переліку запропонованим університетом.

Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та і література.

2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття ступеня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів, бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка помножених на вагові коефіцієнти. Бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів університету нараховуються з урахуванням коефіцієнтів відповідно до пункту 5 розділу V цих Правил.

При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеною у додатку 7 до цих Правил.

3. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим, крім випадків, передбачених розділами VI, VII цих Правил.

Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).

Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) у цьому університеті.

4. За наявності до конкурсного балу, зазначеного в розділі V п. 2 цих Правил, додаються бали за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців, для вступу на природничо-математичні спеціальності з урахуванням коефіцієнту до 0,05.

Призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти додатково нараховуються бали за умови, якщо вони вступають на спеціальності, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами.)

Призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України додатково нараховуються бали відповідно до секції, в якій вступник брав участь у конкурсі-захисті. Відповідність секцій визначається згідно з переліком секцій відповідно до спеціальностей, на які при вступі до університету для навчання за ступенем бакалавра додатково зараховуються конкурсні бали призерам – особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступеня – ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАНУ за секціями наукових відділень Малої академії наук України.

(див. додаток 9).

Величина додатково нарахованих балів встановлюється:

- особам, нагородженим дипломами I ступеня – 10 балів (коефіцієнт 0,05);

- особам, нагородженим дипломами IІ ступеня – 8 балів (коефіцієнт 0,04);

- особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня – 6 балів (коефіцієнт 0,03).

Додатково нараховуються бали лише за однією з перелічених вище підстав.

5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси центру довузівської підготовки в ЦДПУ ім. В. Винниченка, для вступу на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра на природничо-математичні спеціальності  додається до 10 балів за результатами підсумкової атестації, якщо обсяг навчальних годин складав не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

(див.: додаток 6)

При цьому результати підсумкової атестації обчислюються за 12-бальною і переводяться у 200-бальну шкалу і додаються до рейтингового балу з коефіцієнтом 0,05.

Документом, що засвідчує кількість додаткових балів є Сертифікат центру довузівської підготовки, в якому вказується кількість аудиторних годин та перелік вивчених дисциплін.

Кількість додаткових балів, які нараховані випускникам підготовчих курсів за результатами навчання, оприлюднюється приймальною комісією Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.

6. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста конкурсний бал обчислюється як сумарний, що складається з результату вступного екзамену з іноземної мови, фахового випробування, середньозваженого балу додатку до диплома освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, середнього балу результатів підсумкової державної атестації та вноситься до Єдиної бази.

(див. додаток 4)

7. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра конкурсний бал обчислюється як сума результатів фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови, середньозваженого балу додатку до диплома освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста й середнього балу результатів підсумкової державної атестації, яка вноситься до Єдиної бази.

8. Абітурієнти, які вступають на спеціальності факультету іноземних мов …

Фахові вступні випробування оцінюються за 5-бальною шкалою.

9. Для конкурсного відбору осіб, які здобули ступінь молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за спорідненими спеціальностями конкурсний бал обчислюється як сума балів фахового вступного випробування та середнього бала додатку до диплома про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

(див. додаток 3).

Фахові вступні випробування оцінюються за 200-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів.

10. Порядок та форми проведення конкурсів творчих або фізичних здібностей за ступенем бакалавра…

11. Результати вступних іспитів, творчих конкурсів та фізичних здібностей для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

12. Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне …

13. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються університетом не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка.

14. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

15. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Центральноукраїнським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються головою приймальної комісії.

16. Відомості щодо результатів вступних іспитів (творчих конкурсів, фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.

 

VI. Зарахування за співбесідою

 

1. За результатами співбесіди зараховуються до Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка особи:

 • яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
 • які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;
 • визнані інвалідами війни відповідно до пунктів одинадцятого-чотирнадцятого статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

4. За рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення приймальна комісія ЦДПУ ім. В. Винниченка приймає рішення про можливість зарахування університету понад обсяг зарахування за кошти державного бюджету за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад.

Для вступників, які мають право на зарахування до університету за результатами співбесіди, система оцінювання знань – залікова:

 • «Рекомендувати до зарахування на навчання»;
 • «Не рекомендувати до зарахування на навчання».

 

VII. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти

 

1. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів на вступ до університету мають право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

2. Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у т.ч. демобілізовані), після 30 листопада 2015 року та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

 

VIII. Зарахування поза конкурсом

 

1. Поза конкурсом зараховуються:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
 • інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (обраною спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право;
 • члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 • чемпіони і призери Олімпійських і Параолімпійських ігор – за спеціальностями в галузі фізичної культури та спорту.

2. Рекомендації до зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету на основі повної загальної середньої освіти при вступі для здобуття ступеня бакалавра, осіб, які мають підстави для вступу поза конкурсом, надаються в межах 10 відсотків максимального обсягу державного замовлення університету.

3. У межах кожного рейтингового списку вступників за кожною спеціальністю (спеціалізацією, освітньою програмою, напрямом підготовки) рішенням Кабінету Міністрів України може визначатися гарантований обсяг (до 5 відсотків) місць державного замовлення для окремих категорій вступників, визначених законом. Зарахування осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня магістра та доктора філософії.

4. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 2 цього розділу, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

 

IX. Право на першочергове зарахування

 

1. Право на першочергове зарахування до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право.

2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною в пункті 1 цього розділу.

 

X. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

 

1. Рейтинговий список вступників, формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;
 • вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
 • вступники, які мають право на зарахування за конкурсом.

2. У межах кожної зазначеної в пункті 1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;

     з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу IХ цих Правил прийому (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) для:

 • осіб, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим пріоритетом;
 • осіб, які мають більшу суму балів результатів вступних випробувань;
 • осіб, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами.
 • осіб, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.

3. У рейтинговому списку вступників, який формується з Єдиної бази, зазначаються:

 • пріоритет заяви, зазначений вступником.
 • наявність права на першочергове зарахування;
 • наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;
 • наявність підстав для вступу поза конкурсом;
 • конкурсний бал вступника;
 • прізвище, ім'я та по батькові вступника;

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази з урахуванням пріоритетності та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті ЦДПУ ім. В. Винниченка. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті університету (www.kspu.kr.ua).

Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками на ступінь магістра та освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 1 розділу XІ цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників, відповідно до пункту 3 цього розділу.

 

XI. Надання рекомендацій для зарахування

 

1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця, за кошти державного бюджету, приймальна комісія приймає у строк, визначений пунктом 8 розділу ІІІ цих Правил прийому, та згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеного у розділі X цих Правил, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого. Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим пріоритетом з числа зазначених ним під час подання заяв, за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету.

Рекомендації до зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, на основі повної загальної середньої освіти при вступі для здобуття ступеня бакалавра, осіб, які мають підстави для вступу поза конкурсом, надаються в межах 10 відсотків максимального обсягу державного замовлення університету.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, за їх відсутності – у межах ліцензійного обсягу. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

2. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання на місця за кошти державного бюджету, відповідно до строків, визначених у пунктах 8 – 12 розділу ІІІ цих Правил прийому.

3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії університету.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.

 

XIІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в пункті 8 розділу ІІІ цих Правил, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної комісії університету. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов'язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

2. Особи, які в установлені строки, визначені у пункті 8 розділу ІІІ цих Правил, не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання за кошти державного бюджету, крім випадків визначених у розділах XIII, XIV та XV цих Правил.

 

XІII. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 

1. Приймальна комісія університету анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому до приймальної комісії університету.

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця, за кошти державного бюджету, не втрачають права участі у конкурсі на місця, за кошти фізичних та юридичних осіб. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за кошти державного бюджету, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії вищого навчального закладу та долучається до його особової справи.

3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту пункті 1 розділу XІІ цих Правил.

Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за кошти державного бюджету, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за кошти державного бюджету або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

 

XIV. Наказ про зарахування

 

1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором університету на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії й веб-сайті ЦДПУ ім. В. Винниченка у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в пункті 9-12 розділу ІІІ цих Правил прийому.

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, пунктом 5 розділу XVIII цих Правил.

Вступники можуть бути відраховані з університету за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, що подавались вступником.

3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 1 розділу XІІ цих Правил прийому.

4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі в конкурсі відповідно до встановленого ЦДПУ ім. В. Винниченка порядку.

 

XV. Зарахування до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

 

1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п'яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 2, 3 розділу XIV цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 19 вересня.

2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

 

XVI. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

 

 1. На засіданні приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Порядок акредитації журналістів визначено в установленому порядку приймальної комісії.
 2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов'язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.
 3. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньої програми, напряму підготовки). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за кошти державного бюджету за кожною спеціальністю (освітньою програмою, напрямом підготовки) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом на офіційному веб-сайті університету не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
 4. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті університету.
 5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.
 6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, граничний обсяг місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до вищих навчальних закладів здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних, внесених приймальними комісіями до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів VI, VIII, X цих Правил.
 7. Не пізніше ніж за три дні до початку прийому документів на навчання для отримання ступеня бакалавра університет зобов'язаний оприлюднити на власному веб-сайті (www.kspu.kr.ua) та внести до Єдиної бази інформацію про граничний обсяг місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, на спеціальності (спеціалізації, освітні програми) у тому числі кількість місць для осіб, які вступають поза конкурсом.