2З недавніх пір в Кіровоградському державному університеті імені В.Винниченка відкрита магістратура, тому студенти фізико-математичного факультету також мають змогу отримати диплом магістра, навчаючись денно або заочно.

Підготовка магістрів у системі вищої освіти спрямована на створення умов для творчого розвитку обдарованої особистості й підготовку фахівців за одним із функціональних напрямів діяльності: науково-дослідним або науково-педагогічним.

Викладачі кафедри математики керують написанням дипломних та магістерських робіт. Роботи виконуються з математики та методики викладання математики у загальноосвітніх школах та у вищих навчальних закладах.

Магістерські роботи студентів часто є продовженням відмінно написаних дипломних робіт, хоча це не є обов’язковим.

Науковими керівниками магістрів, які пишуть роботи з математики є:

-  Волков Ю.І., доктор фізико-математичних наук, професор;

-  Романов В.О., кандидат фізико-математичних наук, доцент;

-  Яременко Ю.В., кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Магістрами, які виконують роботи з методики навчання математики керують:

-  Кушнір В.А., доктор педагогічних наук, професор;

-  Ріжняк Р.Я., кандидат педагогічних наук, професор;

-  Войналович Н.М., кандидат педагогічних наук, доцент

-  Вороний О.М., кандидат фізико-математичних наук, доцент.

-  Вдовенко В.В., кандидат педагогічних наук, доцент

Зарахування у магістратуру на спеціальність Математика здійснюється приймальною комісією університету згідно правил прийому до КДПУ на названий рівень. Конкурс на місця державного замовлення достатній і становить 2,2 осіб на місце.

3

Для ефективної підготовки майбутніх магістрів на кафедрі є затверджені навчальні плани і робочі програми, з кожної дисципліни створені навчально-методичні комплекси.

Навчальні плани постійно удосконалюються, аналізуються і узгоджуються методичною радою факультету разом з випускаючими кафедрами відповідно до потреб і сучасних актуальних проблем підготовки майбутнього учителя математики, здатного ефективно організовувати та проводити навчальний процес в умовах різнопрофільного навчання, запровадження модернізованого змісту навчальних курсів та сучасних інформаційних технологій навчання.

Особа, яка здобула освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», повинна володіти поглибленими знаннями з обраної спеціальності, уміннями інноваційного характеру, навичками науково-дослідницької та науково-педагогічної діяльності, набути певного досвіду використання одержаних знань і вміти продукувати (створювати) елементи нових знань для вирішення завдань у відповідній сфері професійної діяльності

.