Підготовка фахівців на факультеті за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр:

 - Напрям підготовки 0402 Фізико-математичні науки, спеціальність 8.04020301 Фізика*,

кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач фізики; термін навчання: 1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст (ліцензований обсяг: денна форма – 5 осіб, заочна форма – 5 осіб).

 - Напрям підготовки 0402 Фізико-математичні науки, спеціальність 8.04020101 Математика*, кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач математики; термін навчання: 1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст (ліцензований обсяг: денна форма – 12 осіб, заочна форма – 12 осіб).

 - Напрям підготовки 0403 Системні науки та кібернетика, спеціальність 8.04030201 Інформатика, кваліфікація: інформатик, викладач інформатики; термін навчання: 1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст (ліцензований обсяг: денна форма – 3 особи, заочна форма – 3 особи).

 - Напрям підготовки 0402 Фізико-математичні науки, спеціальність 8.04020501 Прикладна та теоретична статистика, кваліфікація: науковий співробітник (статистика), професіонал-статистик, викладач університету та вищого навчального закладу; термін навчання: 1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст (ліцензований обсяг: денна форма – 10 осіб).

 - Напрям підготовки 1801 Специфічні категорії, спеціальність 8.18010022 Освітні вимірювання, кваліфікація: науковий співробітник (інформаційна аналітика), професіонал в галузі інформації та інформаційні аналітики, викладач університету та вищого навчального закладу;

термін навчання: 1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст (ліцензований обсяг: денна форма – 25 осіб).

 

1Перший набір магістрантів з інформатики був здійснений у 1996 році як наслідок акредитації спеціальності «Інформатика» за IV рівнем. На сьогодні фахову підготовку магістрів спеціальності 8.04030201 Інформатика здійснюють кафедра інформатики, а також кафедра прикладної математики, статистики та економіки (ПМСЕ). Ліцензований обсяг становить 3 особи на місця денної та 3 особи на місця заочної форм навчання.

Зарахування випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на спеціальність 8.04030201 «Інформатика» здійснюється приймальною комісією університету згідно правил прийому до КДПУ на названий рівень.

2З недавніх пір в Кіровоградському державному університеті імені В.Винниченка відкрита магістратура, тому студенти фізико-математичного факультету також мають змогу отримати диплом магістра, навчаючись денно або заочно.

Підготовка магістрів у системі вищої освіти спрямована на створення умов для творчого розвитку обдарованої особистості й підготовку фахівців за одним із функціональних напрямів діяльності: науково-дослідним або науково-педагогічним.

Викладачі кафедри математики керують написанням дипломних та магістерських робіт. Роботи виконуються з математики та методики викладання математики у загальноосвітніх школах та у вищих навчальних закладах.

З 2011 року по кафедрі прикладної математики, статистики та економіки відкрито магістратуру за спеціальністю 8.18010022  «ОСВІТНІ ВИМІРЮВАННЯ» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» незалежно від напряму підготовки бакалавра.

stat mag 1Термін навчання: 10 місяців.

Кваліфікації випускника магістратури:

2433.1 Науковий співробітник (інформаційна аналітика)

2433.2 Професіонал в галузі інформації та інформаційні аналітики

2310  Викладач університету та  вищого навчального закладу

Вступний іспит – іноземна мова.

Фінансування підготовки фахівців здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб, орієнтовна ціна навчання – 8 тис. грн. за весь курс.

З 2011 року на кафедрі прикладної математики, статистики та економіки відкрито магістратуру зі спеціальності: 8.04020501 «Прикладна та теоретична статистика».

mag prk 1Право навчатися у магістратурі спеціальності «Прикладна та теоретична статистика»мають випускники бакалаврату 6.040205 «Статистика» та випускники спеціальності 7.04020501 «Статистика». На цей час напрям підготовки «Статистика» відкритий всього в декількох класичних університетах України у тому числі у Кіровоградському державному педагогічному університеті. У нас існує денна форма навчання на державній (безкоштовній) та комерційній (з оплатою) основах. Ціна доступна, причому таке вкладання Ваших грошей може окупитися протягом першого року роботи випускника.

mag trud 1

Магістратуру зі спеціальності 8.01010301 Технологічна освіта проліцензовано у 2013 році на кафедрі теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності фізико-математичного факультету. Набір буде оголошений у 2014 році.

У магістратурі мають право навчатися випускники освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» або «спеціаліст» спеціальності «Технологічна освіта».

Термін навчання: 10 місяців.

Форма навчання в магістратурі: денна.

Кваліфікація випускника магістратури: викладач загальнотехнічних дисциплін і методики навчання технологій.

5Магістратура з фізики розпочала свою роботу з 2002  року як наслідок роботи акредитаційної комісії про оцінку  якості  навчальної та науково-методичної діяльності кафедри фізики та методики її викладання нашого університету за IV рівнем акредитації. Згідно висновків цієї комісії  кафедра має можливість готувати магістрів за спеціальністю «Фізика» у кількості 15 осіб денної та 15 осіб заочної форми навчання.

Заняття зі студентами кафедра організовує таким чином, щоб фахові дисципліни, як правило, читалися досвідченими викладачами, що мають науковий ступінь та звання і результативно щорічно працюють з науково-дослідної роботи в галузі розв’язання науково-методичних проблем навчання фізики в загальноосвітніх та вищих  навчальних закладах, і зокрема доктори педагогічних  наук професори: Величко С.П., Вовкотруб В.П., Садовий М.І., канд. техн. наук, професор кафедри Царенко О.М., кандидати педагогічних наук, доценти: Волчанський О.В., Подопригора  Н.В., Сальник І.В., Чінчой О.О., Сірик Е.П., Трифонова О.М.