salnik1кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізики та методики її викладання

Тема кандидатської дисертації:  «Графічний метод дослідження природних явищ у шкільному курсі фізики» 2000

Наукові інтереси: взаємозв’язок реального та віртуального в навчальному фізичному експерименті старшої школи

Публікації:Творчі здобутки та отримані результати досліджень відображені більш ніж у 100 наукових працях, серед яких одна монографія; 20 навчальних посібників (3 мають рекомендацію МОН України); 33 статті у фахових виданнях України та 8 статей у наукових періодичних виданнях інших держав або наукометричних виданнях України.

Народилася 27 червня 1968 року у м.Кіровограді.

У 1985 році закінчила Кіровоградську середню школу № 9 і вступила на фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту ім.О.С.Пушкіна на спеціальність «математика та фізика». У 1990 році закінчила інститут з червоним дипломом і отримала кваліфікацію вчителя математики та фізики. Працювала вчителем математики та фізики в Гаївській НСШ Кіровоградського району Кіровоградської області. З 1994 року працює у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка спершу старшим лаборантом, а потім завідувачем кабінету методики фізики.

З 1996 по 1999 роки навчалася в аспірантурі КДПУ ім. В.Винниченка, після чого у 2000 році захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді при Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова на тему «Графічний метод дослідження природних явищ у шкільному курсі фізики» і отримала вчений ступінь кандидата педагогічних наук.

З 2003 року – доцент кафедри фізики та методики її викладання.

З 2013 року є докторантом кафедри фізики та методики її викладання за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) та проводить наукове дослідження  з теми «Взаємозв’язок реального та віртуального в навчальному фізичному експерименті старшої школи»

За результатами наукової роботи у 2001-2003 роках отримала стипендію Кабінету Міністрів України для молодих науковців. З 2008 року входить до складу спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій за напрямом 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Постійно бере участь у конференціях та семінарах з питань методики навчання фізики. Починаючи з 1999 року щорічно організовує та проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію для студентів та молодих науковців «Фізика. Технології. Навчання», за результатами якої видано 13 збірників праць.

Одночасно з основною роботою в 2001 році працювала заступником декана фізмат факультету з навчально-методичної роботи, а з 2008 по 2013 роки – на посаді завідувача педагогічною практикою університету.

З 2004 року за сумісництвом працює вчителем фізики Комунального закладу «Педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».

Творчі здобутки та отримані результати досліджень відображені більш ніж у 100 наукових працях, серед яких одна монографія; 20 навчальних посібників (3 мають рекомендацію МОН України); 33 статті у фахових виданнях України та 8 статей у наукових періодичних виданнях інших держав або наукометричних виданнях України.

Основні опубліковані праці:

 1. Сальник І.В. Віртуальне та реальне у навчальному фізичному експерименті старшої школи: теоретичні основи [монографія]/ І.В.Сальник -Кіровоград: ФО-П Александрова М.В., 2015 – 324 с.
 2. Величко С.П. Графічний метод дослідження природних явищ у навчанні фізики: посібник для студентів фіз..-мат. ф-тів/ С.П.Величко, І.В.Сальник – Кіровоград: РВЦ КДПУ, 2002. – 167 с. (Рек. МОН України – лист № 14/18.2-1869 від 17.12.2001)
 3. Оптична міні-лава та інтегрований навчальний експеримент. Посібник для студентів фіз.-мат. фак-тів пед. вищих навч. закладів. Частина 1. /С.П.Величко, І.М.Гладкий, Д.О.Денисов, В.В.Неліпович, І.В.Сальник, Е.П.Сірик/ [ред.С.П.Величка.] – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2008. – 148 с.
 4. Величко С. П. Оптична міні – лава та інтегрований навчальний експеримент. Частина 2. Навчальний фізичний експеримент з комплектом «Оптична міні-лава». Посібник для вчителів та студентів пед. вищих навч.закладів / С.П.Величко, І.В.Сальник, Е.П.Сірик – у 2-х частинах – Кіровоград: ЦОП «Авангард», 2015. – 135 с.
 5. Величко С.П. Вибрані питання загальної фізики: навчальний посібник для студентів фізмат ф-ту пед. вищих навч. закладів./ С.П.Величко, І.В.Сальник, О.М.Царенко.- Кіровоград РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2011. – 263с. (Рек. МОН України – лист №1/11-1957 від 11.03.2011)
 6. Величко С.П. Фізичний практикум для студентів нефізичних спеціальностей: навч.-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ С.П.Величко, І.В.Сальник, Е.П.Сірик – Кіровоград: ПП «Ексклюзив - Систем», 2014. – 188 с. – (рек. МОН України – лист №1/11-8907 від 10.06.2014)
 7. Сальник І.В. Активізація пізнавально-пошукової діяльності учнів з фізики в віртуально-орієнтованому навчальному середовищі/ І.В.Сальник //Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest, II (8), Issue:16, 2014 –  p.127-130. – (p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996)
 8. Величко С.П. Експеримент як засіб адаптації учнів до профільного навчання фізики/ С.П.Величко, І.В.Сальник, Е.П.Сірик//Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest, II (13), Issue:26 – 2014 – p.58-61 – (p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996)
 9. Сальник І.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні фізики студентів нефізичних спеціальностей педагогічних ВНЗ/ І.В.Сальник// Інформаційні технології в освіті.- 2013 – №15. – С.204-209 – (ISSN 1998-6939)
 10. Сальник І.В. Психолого-педагогічні основи віртуалізації процесу навчання фізики в старшій школі/ І.В.Сальник//Педагогічний процес: теорія і практика: збірник наук. праць – Вип.1 – 2014 – с.92-99. – (ISSN 2078-1687)
 11. Сальник І.В. Сучасні підходи до визначення віртуального навчального середовища в дидактиці фізики/ І.В.Сальник//Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Том 41 – №3 – [електронне видання] – Режим доступупу: journal.iitta.gov.ua//index.php/itet/article/view/1026. С.108-116.
 12. Сальник І.В. Навчально-методичний комплекс експериментального вивчення хвильової оптики в старшій школі/ І.В.Сальник//Інженерні та освітні технології – Кременчук: КрНУ, 2015 - № 3 (11) – с. 202-204. – (ISSN 2307-9770).