velichko1завідувач кафедри, професор, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Керівник наукового центру розробки засобів навчання Інституту ІТЗН НАПН України в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

Тема докторської дисертації: «Розвиток системи навчального фізичного експерименту в сучасній середній школі» (1999 р.)

Наукові інтереси: проблеми дидактики фізики та розробки і конструювання сучасного комп’ютерно-орієнтованого навчального середовища, підготовка висококваліфікованих фахівців освітянської галузі.

Публікації:автор понад 520 науково-методичних публікацій, серед них 5 монографій, 3 авторських свідоцтва, більше 50 посібників, 38 з яких мають гриф МОН України, більше 350 статей у фахових виданнях. Під керівництвом С.П. Величка захищені 1 докторська і 19 кандидатських дисертацій.

Лауреат Національного виставкового конкурсу «Видатні науково-практичні досягнення в освіті» (2015 р.)

Згідно з даними GoogleScholarіндекс Хірша С.П. Величка становить 10

vovkotrub1професор кафедри фізики та методики її викладання, доктор педагогічних наук, професор

Тема докторської дисертації:«Теоретичні та методичні основи реалізації вимог ергономіки навчального фізичного експерименту» (2007 р.). 

Наукові інтереси: теоретичні і методичні проблеми навчального середовища для вивчення природничих дисциплін.

Публікації: автор 150 науково-методичних публікацій, серед них 3 монографії, 4 посібники, два з яких 3 мають гриф МОН України, більше 180 статей у фахових виданнях.

Під керівництвом В.П.Вовкотруба захищені 3 кандидатські дисертації: Подопригори Н.В.(1999 р.),   Ментова Н.О. (2009р.) та Манойленко Н.В. (2010р.).

sadoviy1доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізики та методики її викладання, завідувач кафедри теорії і методики технологічної підготовки (внутрішній сумісник), охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Керівник лабораторії дидактики фізики Інституту педагогіки НАПН України в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

Тема докторської дисертації:«Теоретичні і методичні основи становлення та розвитку фундаментальних ідей дискретності та неперервності в курсі фізики загальноосвітньої школи» (2002 р.).

Наукові інтереси: проблеми та сучасні технології професійної освіти.

Публікації: автор більше 490 науково-методичних публікацій, серед яких  статті у фахових виданнях України, статті у наукометричних виданнях України та інших держав, підручник, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, авторське свідоцтво.

Під керівництвом М.І.Садового захищені 6 кандидатських дисертацій.

Згідно з даними Google Scholar індекс Хірша М.І. Садового становить 5

charenkoкандидат технічних наук, професор кафедри фізики та методики її викладання, професор

Тема кандидатської дисертації: «Рідинна епітаксія твердих розчинів PbSnTe та PbSnTeSe.» (1989 р.)

Наукові інтереси: технологія матеріалів електронної техніки; проблеми підготовки висококваліфікованих вчителів.

Публікації:автор близько 200 наукових праць, серед яких 10 навчальних посібників для студентів, 6 із яких рекомендовані МОН України як навчальні посібники для відповідних спеціальностей.

Підготував трьох кандидатів технічних наук (Рябець С.І., Ткачук А.І., Ковальов Ю.Г.)

За плідну наукову діяльність увійшов до Міжнародного енциклопедичного видання «Who’s Who on the World».

podoprigoraдоктор педагогічних наук, доцент

Тема докторської дисертації: «Методична система навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах» (2016 р.) зі спеціальностей: 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти»; 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)».

Наукові інтереси: математичні методи в навчанні теоретичної фізики в професійній підготовці майбутніх учителів.

Публікації: автор понад 200 публікацій, з них 1 монографія, 15 посібників, з яких 3 із Грифом МОН України, понад 150 статей у наукових фахових виданнях України, 13 – у періодичних виданнях іноземних держав або виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз.

ORCID iD:orcid.org/0000-0002-4092-8730.

Згідно з даними Google Scholar індекс Хірша Н.В. Подопригори становить 4.

Підготувала кандидата педагогічних наук Гур’євськуО.М., тема дисертації «Методика навчання термодинаміки і статистичної фізики майбутніх вчителів фізики» (2012 р.) зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)».

 

salnik1

 

доктор педагогічних наук

доцент кафедри фізики та методики її викладання

Тема докторської дисертації:  «Інтеграція реального та віртуального навчального фізичного експерименту в старшій школі» (2016) зі спеціальності 13.00.02. – теорія та методика навчання (фізика)

Публікації: Творчі здобутки та отримані результати досліджень відображені більш ніж у 160 наукових працях, серед яких одна монографія; 20 навчальних посібників (3 мають рекомендацію МОН України); 70 статей у фахових виданнях України та 12 статей у наукових періодичних виданнях інших держав або виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз.

Згідно з даними Google Scholar індекс Хірша І.В.Сальник становить 2.

chinchoi1кандидат педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Дидактичні основи методики і техніки вивчення елементів електротехніки в курсі фізики середньої школи» (1995 р.)

Наукові інтереси: проблема створення і впровадження у навчальний процес засобів наочності.

Публікації:має понад 70  публікацій, з них 10 − у науково-методичному журналі „Фізика та астрономія в рідній школі”, 9 − навчальних посібників.

volchanskiyкандидат фізико-математичних наук, доцент, відмінник освіти України

Тема кандидатської дисертації: «Дослідження фотоакустичного ефекту у напівпровідниках» (1993 р., спецрада при фізичному факультеті Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка).

Наукові інтереси: фототермічні та фотоакустичні явища в напівпровідниках, методика викладання фізики та астрономії, реформування  освіти України.

Міжнародна діяльність: стипендіат Міжародної програми підтримки адміністрування університетів (UASP), яка координується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX, Вашингтон, США, жовтень-листопад 2011 р.); стажування у Монтклерському університеті (США) в рамках міжуніверситетського проекту «Демократія в освіті» (листопад 2002 р.).

Публікації: має понад 100 наукових та методичних друкованих праць, серед яких 8 навчально-методичних посібників, у тому числі 1 видано з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» (у співавторстві).

sirik Eкандидат педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Дидактичні основи розробки та використання сучасних джерел випромінювання у шкільному фізичному експерименті» (2007 р.)

Наукові інтереси:удосконалення системи навчального фізичного експерименту.

Публікації:автор більше 70 науково-методичних публікацій, серед яких 10 посібників, два з яких має гриф МОН України, більше 50 статей у фахових виданнях.

trifonovaкандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізики та методики її викладання.

Тема кандидатської дисертації: «Взаємозв’язки принципів науковості та наочності в умовах кредитно-модульної системи навчання квантової фізики»

Наукові інтереси: дидактика фізики у вищій школі; історія фізики.

Публікації:автор 240 науково-методичних публікацій, серед яких є статті у фахових виданнях України, у наукометричних виданнях України та інших держав, підручник, навчально-методичні посібники (з яких 2 мають Гриф МОН України), методичні рекомендації, авторське свідоцтво.

somenkoкандидат педагогічних наук, завідувач лабораторіями методики навчання фізики

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток пізнавальної активності студентів педагогічних університетів у процесі навчання фізики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій» (2015 р.)

Наукові інтереси: розвиток пізнавальної активності студентів педагогічних університетів у процесі навчання фізики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Публікації: має більше 30 публікацій, з них 11 – опубліковані у наукових фахових виданнях України, а 3 – у періодичних виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз, 2 навчальні посібники, 1 методичні рекомендації.

donecзавідувач кабінету лекційного демонстрування

Освіта: Кіровоградський держаний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Спеціальність: «Фізика та основи інформатики» (2007 р.)

Наукові інтереси: сучасні проблеми методики навчання фізики.

Публікації: має більше 5 публікацій.

 

sazonovaзавідувач лабораторіями електрики та оптики

Освіта: Кіровоградський педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна (1990 р.)

Спеціальність: «Фізика та математика»

Коло наукових інтересів: Забезпечення навчально-виховного процесу з фізики під час отримання студентами практичних умінь і навичок.

 

 

antonovaзавідувач лабораторіями механіки та молекулярної фізики

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна (1982 р.)

Спеціальність: «Фізика та математика»

Коло наукових інтересів: самостійна робота студентів під час підготовки до виконання лабораторних робіт.

sirik pстарший лаборант кафедри фізики та методики її викладання

Освіта: Закінчив Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С. Пушкіна в 1968 році за спеціальністю «Учитель фізики»

Забезпечує навчальний процес в лабораторії спецфізпрактикуму та в лабораторії атомної фізики.

Наукові інтереси: удосконалення методів експериментального вивчення атомної і ядерної фізики.

Публікації: має понад 15 публікацій.